27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.” 2014-29 sayılı genelgede liman işletmelerinin sağlamış olduğu hizmetler için azami tutarlar belirtilmiş olup genelgenin 3. Maddesine istinaden ihlali sebebiyle uygulanacak olan cezanın Gümrük Kanununun 241. Maddesinin birinci fıkrasının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde konu ceza rakamının düşük olması ve liman işletmelerinin de bunu istismar ettiği tespit edilmesine mukabil, Gümrük Kanunun 241. Maddesine ‘’ Bu Kanunun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanır’’ hükmü getirilmiştir.