Duyurular

Duyurular

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “ÖTV Matrahının Beyanı” hakkında bir yazı yayımladı.

ÖTV'ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)

Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formunun 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alındığı bildirilmişti.


Tunus Tarafından İthalata İlişkin Alınan Önlemler Hakkında

Ege İhracatçı Birliklerinin internet sayfasında 2018 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde tunus Hükümetince alınan önlemlere ilişkin bir duyuru yayımlanmıştır.


İran TTA Kapsamında Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi Hakkında

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Müşavirleri Derneklerine yönelik 31637525 sayılı dağıtımlı yazısında; İran Gümrük İdaresi yetkilileri ile yapılan toplantıya ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilmiştir.


“CE” Tebliği Kapsamında Yer Alan Ürünlerin Fiili Denetimine İlişkin TSE Genelgesi Hakkında

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin [...]


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Anti-Damping (%25) uygulamasına konu olan 8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altına [...]


Tayland/Anti-Damping Önlemi Hk.

Tayland firmaları tarafından ülkemiz –Türkiye- menşeli ‘’sıcak haddelenmiş çelikten yassı mamuller’’ ithalatında tahsil ettiği anti-damping vergisine, ülke nezdinde yaptığımız ticari tazminat talebinin kabul görmemesine istinaden Dünya Ticaret Örgütü Korunma [...]


GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:6) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı R.G. MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin 4 [...]


27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli [...]


14.04.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Konulu Genelge

14.04.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Konulu Genelge 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile [...]


Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya

07.10.2009 tarihli ve 2009/15481 maddesi kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.


İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik değişiklik taslağı


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

8507 tarife pozisyonundaki elektrik akümülatörlerindeki gözetim uygulamasında yapılan değişiklikle; -Daha önce adet üzerinden (15-70 ABD Doları) uygulanan gözetim artık brüt ağırlık üzerinden (3,25 ve 4 ABD Doları olarak) uygulanacak. -Üretimde kullanılacak [...]


11 Nisan 2018 Tarihli ve 30388 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları


2018/11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar


TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

3 Haziran 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30440 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


A.TR Dolaşım Belgesi Red Nedeni-GTIP


Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 6 Hk.

Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.


Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek

İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Ekli "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli [...]


İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 3) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı R.G.


AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.


TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ


TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51)


İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen ihracat genelgesi.

Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan [...]


TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)


İhracatta Kıymet Araştırması


535 nolu Cumhurbaşkanı Kararı

Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre [...]


14.01.2019 tarih 700 sayı ve İran’ın Güncellenmiş Yasaklı İthalat Listesi