GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik değişiklik taslağı

22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ö maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “Havayolu Beyan Formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “kontrolle görevli personele” ibaresi “gümrük idaresine elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/P maddesinin birinci fıkrasına “temsilcisi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “415 inci maddede belirtilen belgelere kayden geçici olarak Türkiye’ye gelen” ibaresi “391 inci maddede belirtilen” şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın, dahilde işleme izni kapsamında yalnızca ithalat işlemlerine münhasır olmak üzere sözlü beyan kullanılabilir.”

“(7) Dahilde işleme rejiminde sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescilinin, dahilde işleme izni hükmünde olduğu durumları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılır.”

“(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına izin verilir. İzinde geçerlilik süresi de belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 309 uncu maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “kullanımı da dahil” ibaresi “kullanıldığı durumlarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İzin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır.”

“ç) Hariçte işleme rejiminde; işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlarda,”

“(4) 311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 311 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-55’te yer alan örnek ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “ek-56’daki form kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya başvurunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla onaylanması ile” ibaresi eklenmiş; (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 309 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılan başvurularda, gümrük beyannamesi veya sözlü beyana ilişkin işlemlerin tamamlanması ile,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 326 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 334 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla, savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 378 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan formlara” ibaresi “yapılan başvuruya” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan başvuru formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “kiralama kapsamı hava taşıtlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motorlarının” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Geçici olarak ithal edilen eşyanın gümrük idaresince verilen izin süresi içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır. Ancak, izin hak sahibi tarafından izin süresi içinde veya süre bitiminden sonra rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.”

“(2) Gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla varsa alınması gereken ithalat vergileri bu sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-56’da yer alan izin formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 391 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “TIR Karnesi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya ortak ve ulusal transit rejimleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ç) bendinin dördüncü alt” ibaresi “(ç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için düzenlenir. Ancak, bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.”

“(6) Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararlarından 500 üncü madde uyarınca geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Aynı cins ve nev’i ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olmakla birlikte farklı vergi oranlarına tabi sıvılar, işlemlerin tankta bulunan eşyanın tamamına teşmil edilecek şekilde vergileri en yüksek olan eşya esas alınarak tekemmül ettirilmesi ve eşyanın yurtdışına transit edilmesi kaydıyla kısmen dolu tanka konulabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 650 TL ücret alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 4 no.lu ekinin Not 5 başlığı altında yer alan “IX.” ibaresi “XI.” şeklinde; 24 no.lu eki ekteki şekilde ve 82 no.lu ekinin 19 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 82 no.lu ekine aşağıdaki 52 ve 53 no.lu satırlar eklenmiştir.

19

Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talebinde bulunulması.

52

Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptali.

53

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine sunulması. (aşılan her ay için)

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648

18-

12/6/2013

28675

19-

3/8/2013

28727

20-

21/11/2013

                   28828 (Mükerrer)

21-

21/5/2014

29006

22-

2/12/2014

29193

23-

31/1/2015

29253

24-

18/2/2015

29271

25-

13/3/2015

29294

26-

13/5/2015

29354

27-

30/6/2015

29402

28-

20/8/2015

29451

29-

22/1/2016

29601

30-

13/2/2016

29623

31-

29/3/2016

29668

32-

7/10/2016

29850

33-

12/1/2017

29946

34-

1/8/2017

30141

Eki için tıklayınız