İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

8507 tarife pozisyonundaki elektrik akümülatörlerindeki gözetim uygulamasında yapılan değişiklikle; -Daha önce adet üzerinden (15-70 ABD Doları) uygulanan gözetim artık brüt ağırlık üzerinden (3,25 ve 4 ABD Doları olarak) uygulanacak. -Üretimde kullanılacak olan akülerin Gözetim Belgesi başvurularında " Kapasite Raporu" ibraz edilmesi halinde "İhracatçı - Üretici Bilgi Formunu" ibrazı aranmayacak. -Tebliğ 31.03.2018 itibariyle geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İlgili Tebliğ ile; 8302.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "menteşeler" in Tayvan, Endonezya ve Malezya menşeli olanları için uygulanan damping uygulamasından 8302.10.00.00.12 tarife pozisyonundaki "nakil vasıtalarına mahsus olanlar" hariç tutuldu.

13 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30390

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar” için 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.